Sekretesspolicy

Vi är glada för att du har visat intresse för vårt företag. Sekretess har mycket stor betydelse för ledningen hos Gühring KG. Användning av webbsidorna för Gühring KG i princip möjlig utan att ange personliga uppgifter. Om en registrerad person vill använda sig av särskilda tjänster från vårt företag via webbsidan kan det dock vara nödvändigt att behandla personliga uppgifter. Om det är nödvändigt att behandla personliga uppgifter, och det inte finns några lagstadgade grunder för en sådan bearbetning, begär vi i allmänhet godkännande från den registrerade personen.

Bearbetning av personliga uppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, för en registrerad sker i enlighet med dataskyddsförordningen och i enlighet med de för Gühring KG gällande landspecifika dataskyddsbestämmelserna. Med denna sekretesspolicy vill vårt företag informera allmänheten om typ, omfattning och syfte med de personliga uppgifter som vi har samlar in, använder och bearbetar. Genom denna sekretesspolicy får de registrerade personerna information om sina rättigheter.

Gühring KG har för personuppgiftsansvarigs bearbetning verkställt flera tekniska och organisatoriska åtgärder, för att säkerställa ett så komplett skydd av de personliga uppgifter som bearbetas via denna webbsida. Dock kan det förekomma säkerhetsbrister vid internetbaserad dataöverföring, så det är inte möjligt att garantera ett absolut skydd. Därför står det alltid varje registrerad person fritt att överlämna personliga uppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

 1. Begreppsbestämmelser

Gühring KG:s sekretesspolicy grundas på begrepp som används av europeiska rådet vid utfärdandet av dataskyddsförordningen (GDPR). Vår sekretesspolicy ska vara lätt att läsa och förstå, såväl för allmänheten som för våra kunder och affärspartners. För att garantera detta vill vi börja med att förklara de använda begreppen.

I denna sekretesspolicy använder vi bland annat följande begrepp:

 • a) personuppgifter

Personuppgifter syftar på all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”registrerad”). En fysisk person anses vara identifierbar om han/hon direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomisk, kulturella eller sociala identitet.

 • b) registrerad

Registrerad är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den som ansvarar för behandlingen.

 • c) behandling

Behandling är en åtgärd eller en kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 • d) begränsning av behandling

Begränsning av behandlingen är markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

 • e) profilering

Profilering är varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

 • f) pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen

Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

 • h) personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 • i) mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.

 • j) tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

 • k) samtycke

Samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

 1. Adress till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen, andra dataskyddsbestämmelser som gäller i medlemsstaterna i den europeiska unionen och andra bestämmelser som har dataskyddsjuridisk karaktär är:

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Tyskland

Tfn: +49 (0) 7431 17-0

E-post: info@guehring.de

 1. 3. Dataskyddsombudets adress

Webbplats: https://www.guehring.com/sv

3. Dataskyddsombudets adress

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Tyskland

Tfn: +49 (0) 7431 17-0

E-post: datenschutz@guehring.de

Webbplats: https://www.guehring.com/sv

Varje registrerad person är alltid välkommen att direkt kontakta vår personuppgiftsansvarig gällande frågor och förslag.

 1. Cookies

Gühring KG använder cookies på sina webbsidor. Cookies är textfiler som sparas på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller så kallade cookie-id. Ett cookie-id är en unik identifierare för cookies. Den består av en teckensträng som webbplatser och servrar kan koppla till den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att skilja mellan den enskilda webbläsaren på den registrerade personens dator från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan kännas igen och identifieras genom dess unika cookie-id.

Genom att använda cookies kan Gühring KG tillhandahålla användarvänliga tjänster till användarna på den här webbplatsen, som inte skulle vara möjliga utan cookies.

Med hjälp av en cookies kan information och erbjudanden på vår webbplats optimeras med avseende på användarna. Cookies gör, som tidigare nämnts, det möjligt för oss att känna igen användare som kommer tillbaka till vår webbplats. Genom denna igenkänning är det möjligt att underlätta användningen av vår webbplats för användarna. Användare av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange sin inloggningsinformation vid varje besök på webbplatsen, eftersom den hämtas av webbplatsen och läggs på cookiesen som sparats på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en varukorg i onlinebutiken. Onlinebutiken kommer ihåg artikeln som en kund har lagt i den virtuella varukorgen med hjälp av en cookie.

Den registrerade kan när som helst blockera cookies genom inställningar för den använda webbläsaren och därmed permanent förhindra cookies. Vidare kan redan sparade cookies när som helst tas bort med en webbläsare eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade personen blockerar cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats användas i fullt ut.

 1. Registrering av allmänna data och information

Gühring KG:s webbplats registrerar en serie allmänna data och information varje gång en webbsida öppnas av en registrerad person eller ett automatiskt system. Dessa allmänna data och information sparas i serverns loggfiler. Det som kan registreras är (1) webbläsaren och versionen på webbläsaren som används, (2) operativsystemet som används på det besökande systemet, (3) vilken webbplats besökaren kommer från (så kallade hänvisningar), (4) underwebbplatser som leder till vår webbsida via ett besökande system (5) datum och klockslag för åtkomsten till webbplatsen, (6) en internet-protokoll-adress (IP-adress), (7) internetleverantören till det besökande systemet och (8) övrig data och information som fungerar som skydd vid angrepp på vårt informationstekniska system.

Vid användningen av dessa allmänna data och information drar Gühring KG inte några slutsatser om den registrerade personen. Denna information används snarare för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på våra webbsidor samt reklamen för denna, (3) garantera varaktig funktion för våra informationstekniska system och tekniken för vår webbplats, samt (4) för att tillhandahålla nödvändig information till brottsbekämpande organ vid ett cyberangrepp. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas av Gühring KG å ena sidan statistiskt och å andra sidan med syftet att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att slutligen kunna säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Anonyma data i serverloggfilerna sparas separat från alla personuppgifter som lämnats av en registrerad person.

 1. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Gühring KG:s webbplats innehåller på grund av lagstadgade föreskrifter uppgifter som med hjälp av kontaktformulär möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag, samt en omedelbar kommunikation, vilket likaså omfattar en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad person tar kontakt med personuppgiftsansvarig via e-post eller ett kontaktformulär sparas personuppgifterna som den registrerade personen lämnat automatiskt. Sådana personuppgifter som lämnats av registrerad person till personuppgiftsansvarig på frivillig bas sparas i syfte att behandla eller kontakta den registrerade personen. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part.

 1. Rutinmässig radering eller spärr av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig behandlar och sparar endast den registrerade personens personuppgifter under den tidsperiod som krävs för att uppnå syftet med sparandet eller om detta föreskrivs av lagar eller föreskrifter i europeiska eller annan lagstiftning, som den personuppgiftsansvarige lyder under.

Om syftet att spara personuppgifterna bortfaller eller om en tidsfrist för att spara personuppgifterna som föreskrivits av europeisk eller annan lagstiftning, spärras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med de lagstadgade föreskrifterna. Var 12:e månad raderas uppgifter.

 1. Den registrerades rättigheter
 • a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad har enligt europeisk lagstiftning rätt att kräva en bekräftelse från personuppgiftsansvarig om de behandlar vederbörande personuppgifter. Om en registrerad vill ta denna rätt till bekräftelse i anspråk kan han/hon när som helst vända sig till en av personuppgiftsansvariges medarbetare.

 • b) Rätt till information

Varje registrerad person vars personuppgifter behandlas har enligt europeisk lagstiftning rätt att när som helst, och utan kostnad, få information från den personuppgiftsansvarige om vilka personuppgifter som behandlas och en kopia om denna information. Vidare har den registrerade enligt europeisk lagstiftning rätt att få information om följande:

 • syftet med behandlingen
 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • mottagarna eller de kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till, detta gäller särskilt mottagare i tredjeland eller internationella organisationer
 • om möjligt den planerade period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period
 • det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till eller radering av personuppgifter som rör den registrerade eller till begränsning av behandlingen av personuppgifterna eller att invända mot denna behandling
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • när personuppgifterna inte har insamlats från den registrerade personen: All tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22 avsnitt 1 och 4 i GDPR varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade

Vidare har den registrerade rätt att få information om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I sådant fall har den registrerade dessutom rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits i samband med överföringen.

Om en registrerad vill ta denna rätt till information i anspråk kan han/hon när som helst vända sig till en av personuppgiftsansvariges medarbetare.

 • c) Rätt till rättelse

Den registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt europeisk lagstiftning rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Vidare har den registrerade rätt att, under beaktande av syftet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Om en registrerad vill ta denna rätt till rättelse i anspråk kan han/hon när som helst vända sig till en av personuppgiftsansvariges medarbetare.

 • d) Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Den registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt europeisk lagstiftning rätt att begära av personuppgiftsansvarig att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller och såvida behandlingen inte är nödvändig:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlas.
 • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller 9.2 a i GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i GDPR.
 • Om något av ovanstående gäller och en registrerad vill få sina personuppgifter, som lagras hos Gühring KG, raderade kan han/hon när som helst vända sig till en av personuppgiftsansvariges medarbetare. Medarbetaren hos Gühring KG kommer att se till att raderingen utförs utan dröjsmål.

  Om Gühring KG har offentliggjort personuppgifterna och om vårt företag är personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 17.1 i GDPR är skyldigt att radera personuppgifterna, ska Gühring KG med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera samtliga länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter, såvida behandlingen inte är nödvändig. Medarbetaren hos Gühring KG kommer att se till att nödvändiga åtgärder vidtas i det enskilda fallet.

 • e) Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt europeisk lagstiftning rätt att begära av personuppgiftsansvarig att behandlingen begränsas om någon av följande förutsättningar gäller:

o Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

o Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

o Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

o Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om något av ovanstående gäller och en registrerad vill begränsa användningen av personuppgifter, som lagras hos Gühring KG, kan han/hon när som helst vända sig till en av personuppgiftsansvariges medarbetare. Medarbetaren hos Gühring KG kommer att se till att behandlingen begränsas.

 • f) Rätt till dataportabilitet

Den registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt europeisk lagstiftning rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon har dessutom rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits uppgifterna hindrar detta, såvida behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller 9.2 a i GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR och att behandlingen sker automatiserat, såvida inte behandlingen krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Vidare har den registrerade vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 avsnitt 1 i GDPR rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt och det inte påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en medarbetare hos Gühring KG.

 • g) Rätt att göra invändningar

Den registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt europeisk lagstiftning rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Gühring KG behandlar inte längre personuppgifter som den registrerade har gjort invändning mot, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om Gühring KG behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering såvida det har samband med sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade gentemot Gühring KG invänder mot sådan behandling för direkt marknadsföring, kommer Gühring KG inte längre att behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

Om Gühring KG behandlar personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR har den registrerade dessutom rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade när som helst kontakta en medarbetare hos Gühring KG eller en annan medarbetare. Vidare får den registrerade, när det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Den registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt europeisk lagstiftning rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling — inbegripet profilering— vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, om inte beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller (3) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet är nödvändigt (1) för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) sker med den registrerades uttryckliga samtycke, vidtar Gühring KG lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utnyttja denna rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut kan han/hon när som helst vända sig till en av personuppgiftsansvariges medarbetare.

 • i) Rätten att återkalla dataskyddsrättsligt samtycke

Den registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt europeisk lagstiftning rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade vill utnyttja denna rätt att återkalla ett samtycke kan han/hon när som helst vända sig till en av personuppgiftsansvariges medarbetare.

 • j) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om en person anser sig vara kränkt kan han eller hon rapportera detta till diverse tillsynsmyndigheter

 1. Dataskyddsbestämmelser gällande användning av Facebook

Personuppgiftsansvariga har integrerat komponenter från företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats på Internet, en online-gemenskap, som gör det möjligt för användarna att kommunicera med varandra och att interagera i det virtuella rummet. Ett socialt nätverk kan fungera som plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook gör det möjligt för användare av sociala nätverk att bland annat skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa ett nätverk genom vänförfrågningar.

Företaget som driver Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad person är bosatt utanför USA eller Canada är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Varje gång någon av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av personuppgiftsansvarig och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, öppnas gör respektive Facebook-komponent att webbläsaren på den registrerade personens informationstekniska system automatiskt laddar ner presentationen av den aktuella Facebook-komponenten från Facebook. En totalöversikt över alla Facebook-plugins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Med hjälp av denna tekniska procedur får Facebook information om vilka konkreta undersidor den registrerade besöker på vår webbplats.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook, identifierar Facebook varje gång den registrerade hämtar vår webbsida och hela tiden som vår webbsida är öppen i den registrerades webbläsare, vilka konkreta undersidor på vår webbplats som den registrerade besöker. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas det Facebook-konto som tillhör den registrerade personen. Om den registrerade trycker på en Facebook-knapp som finns på en av våra webbsidor, till exempel ”Gilla”-knappen, eller om den registrerade personen lämnar en kommentar tilldelar Facebook denna information till den registrerades personliga Facebook-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

Via Facebook-komponenten får Facebook hela tiden information om att den registrerade personen har besökt vår webbplats, om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook när han eller hon öppnar vår webbplats; detta sker oberoende av om den registrerade personen har klickat på Facebook-komponenter eller inte. Om den registrerade inte önskar att denna information överförs till Facebook kan denna överföring förhindras genom att han eller hon loggar ut från sitt Facebook-konto innan vår webbsida öppnas.

Facebooks datapolicy som finns på https://www.facebook.com/about/privacy/ ger information om Facebooks insamling, behandling och användning av personuppgifter. Vidare förklaras vilka inställningar Facebook erbjuder den registrerade för att skydda sin sekretess. Dessutom finns det olika appar som gör det möjligt att förhindra att data överförs till Facebook. Den registrerade kan använda sådana applikationer för att förhindra att data överförs till Facebook.

 1. Dataskyddsbestämmelser gällande användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Personuppgiftsansvarige har integrerat komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Med webbanalys menas insamling, registrering och analys av data om besökarnas beteende på webbplatsen. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om från vilken webbplats den registrerade har besökt en annan webbplats (så kallade hänvisningar), vilka undermenyer som besöks eller hur ofta webbplatsen besöks och hur länge besökaren stannar kvar på webbplatsen. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats och göra en kostnads-nyttoanalys av webbaserad reklam.

Google-Analytics-tjänsten erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den personuppgiftsansvarige använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg kommer IP-adressen för den registrerades internetanslutning att förkortas och anonymiseras av Google om besökaren på vår webbplats kommer från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i EES-avtalet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besökarnas flöden på vår webbplats. Bland annat använder sig Google av uppgifter som erhållits för att utvärdera hur vår webbplats används och för att sammanställa webbaserade rapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics sparar en cookie på den registrerades informationstekniska system. Vad cookies är har redan beskrivits ovan. Genom att använda denna cookie kan Google analysera hur vår webbplats används. Varje gång den registrerade går in på en sida på denna webbplats som drivs av personuppgiftsansvarig och där det finns ett Google-Analytics-verktyg, uppmanar Google-Analytics-komponenten webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt att skicka information till Google för webbanalys. I samband med detta får Google tillgång till personuppgifter, t.ex. den registrerades IP-adress, som Google bland annat använder sig av för att räkna antalet besök och spåra varifrån besöken kommer samt möjliggöra provisionsredovisningar.

Cookien sparar personligt identifierbar information, till exempel besökstid, varifrån besöken kommer och hur ofta den registrerade besöker vår webbplats. Vid varje besök på vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive den IP-adressen för den registrerades internetanslutning, till Google i USA. Dessa personuppgifter sparas av Google i USA. Google kan komma att överföra sådana personuppgifter som samlats in genom denna tekniska process till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av cookies genom lämpliga inställningar på den använda webbläsaren och på så sätt permanent neka till att cookies sparas. En sådan inställning i den registrerades webbläsare skulle också hindra Google från att spara en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom finns det alltid möjlighet att ta bort sparade cookies från Google Analytics via webbläsaren eller med hjälp av andra program.

Den registrerade har även möjlighet att invända mot och förhindra att data som genereras av Google Analytics, för att möjliggöra analys av hur denna webbplats används, registreras och bearbetas av Google. Den registrerade måste då ladda ner och installera ett tillägg till sin webbläsare från länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Genom webbläsartillägget får Google Analytics information via JavaScript om att ingen information om webbplatsbesök får överföras till Google Analytics. Installationen av tillägget till webbläsaren betraktas som en invändning av Google. Om den registrerades informationstekniska system och programvara raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle, måste den registrerade installera webbläsartillägget igen för att kunna avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller någon annan person inom dennes kontrollområde, kan man installera om eller aktivera webbläsartillägget igen.

Optout Browser Plugin

För mer information och Googles gällande sekretesspolicy, se https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Google Analytics förklaras mer detaljerat på denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Undvika spårning

Avaktivera Google Analytics

 1. Dataskyddsbestämmelser för användning av Matamo

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenten Matamo på denna webbplats. Matamo är ett Open-Source-programverktyg för webbanalys. Med webbanalys menas insamling, registrering och analys av data om besökarnas beteende på webbplatsen. Ett webbanalysverktyg samlar bland annat in uppgifter om från vilken webbplats den registrerade har besökt en annan webbplats (så kallade hänvisningar), vilka undermenyer som besöks eller hur ofta webbplatsen besöks och hur länge besökaren stannar kvar på webbplatsen. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats och göra en kostnads-nyttoanalys av webbaserad reklam.

Programvaran körs på den personuppgiftsansvariges server, dataskyddsjuridiskt känsliga loggfiler sparas endast på denna server.

Syftet med Matamo-komponenten är att analysera besökarnas flöden på vår webbplats. Bland annat använder personuppgiftsansvarige data och information som har samlats in för att analysera hur webbplatsen används och för att sammanställa webbaserade rapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser.

Matamo sparar en cookie på den registrerades informationstekniska system. Vad cookies är har redan beskrivits ovan. Med hjälp av denna cookie kan vi analysera användningen av vår webbplats. Varje gång den registrerade går in på en sida på denna webbplats uppmanar Matamo-komponenten webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt att skicka information för offline-analys till vår server. I samband med detta får vi tillgång till personuppgifter, t.ex. den registrerades IP-adress, som vi bland annat använder oss av för att räkna antalet besök och spåra varifrån besöken kommer.

Cookien sparar personligt identifierbar information, till exempel besökstid, varifrån besöken kommer samt hur ofta den registrerade besöker vår webbsida. Vid varje besök på vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den registrerades använda internetanslutning, till vår server. Dessa personuppgifter sparas av oss. Vi lämnar inte dessa personuppgifter vidare till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av cookies genom lämpliga inställningar på den använda webbläsaren och på så sätt permanent neka till att cookies sparas. En sådan inställning i den registrerades webbläsare skulle också hindra Matomo från att spara en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan sparats av Matamo när som helst tas bort med en webbläsare eller andra programvaror.

Den registrerade har även möjlighet att invända mot och förhindra att data som genereras av Matamo gällande hur denna webbplats används registreras och används. För detta måste den registrerade spara en Opt-Out-cookie. Om den registrerades informationstekniska system och programvara raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle måste den registrerade spara en ny Opt-out-cookie.

Genom att spara en opt-out-cookie kan inte den registrerade använda alla funktionerna på den personuppgiftsansvariges webbsida.

För mer information och Matamos sekretesspolicy, se https://www.matamo.org/privacy/.

Klicka nedan för att förhindra spårning!

 1. Dataskyddsbestämmelser för användning av WiredMinds

Personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från WiredMinds på denna webbplats. Med hjälp av WiredMinds-komponenter identifieras och kvalificeras automatiskt företag som besöker en webbplats. WiredMinds-komponenter gör det möjligt för webbplatsens ansvarige, som använder komponenten, att skapa leads, dvs en kvalificering för potentiellt nya kunder.

Företaget som driver WiredMinds är WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Tyskland.

Vi sparar en WiredMinds räknepixel. En räknepixel är en miniatyrgrafik som integreras på en webbplats för att göra det möjligt att registrera och analysera en loggfil för att utföra en statisk analys.

WiredMinds sparar dessutom en cookie på den registrerades informationstekniska system. Vad cookies är har redan beskrivits ovan. Med hjälp av denna cookie kan vi analysera användningen av vår webbplats.

Med hjälp av insamlade data skapas pseudonymiserade användarprofiler. Den pseudonymiserade användningsprofilen används för att analysera besökarnas beteenden för att förbättra vårt webbplatserbjudande. Data som samlas in med WiredMinds-komponenten används inte för att identifiera den registrerade utan att vi först har fått ett särskilt och uttryckligt samtycke från den registrerade. Dessa data sammanförs inte med personuppgifter eller andra data som innehåller samma pseudonym.

Varje gång den registrerade går in på en sida på denna webbplats uppmanar WiredMinds-komponenten webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt att skicka information för offline-analys. I samband med detta får WiredMinds tillgång till personuppgifter, t.ex. IP-adressen, som bland annat används för att räkna antalet besök och spåra varifrån besöken kommer.

Cookien sparar personligt identifierbar information, till exempel besökstid, varifrån besöken kommer samt hur ofta den registrerade besöker vår webbsida. Vid varje besök på vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den registrerades använda internetanslutning, till WiredMinds server. Dessa personuppgifter sparas av WiredMinds, men lämnas inte vidare till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av cookies genom lämpliga inställningar på den använda webbläsaren och på så sätt permanent neka till att cookies sparas. En sådan inställning i den registrerades webbläsare skulle också hindra WiredMinds från att spara en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan sparats av WiredMinds när som helst tas bort med en webbläsare eller andra programvaror.

Den registrerade har även möjlighet att invända mot och förhindra att data som genereras av WiredMinds gällande hur denna webbplats används registreras och används. Den registrerade måste då klicka på Dont-Track-My-Visits-knappen på länken

Do not Track.

Om den registrerades informationstekniska system och programvara raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle måste den registrerade spara en ny Opt-out-cookie.

För mer information och WiredMinds sekretesspolicy, se https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

Undvika spårning

Hotjar

Denna webbplats använder Hotjar, en analysprogramvara från Hotjar Ltd. (”Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa). Med Hotjar kan man mäta och analysera användningsbeteendet (klick, musrörelser, skrollningshöjder, etc.) på vår webbplats. Informationen som genereras av ”Tracking Code” och ”Cookie” vid ditt besök på vår webbplats skickas till Hotjar-servern i Irland där den sparas. Med Tracking Code samlas följande information in:

Enhetsberoende data
Följande information kan registreras av din enhet och webbläsare:

 • Enhetens IP-adress (samlas in och sparas i ett anonymiserat format)
 • Din e-postadress, inklusive för- och efternamn, om du har tillhandahållit dessa via vår webbplats
 • Storlek på enhetens bildskärm
 • Enhetstyp och information om webbläsare
 • Geografisk placering (endast landet)
 • Prioriterat språk för att visa vår webbplats
 • Användarsamverkan
 • Mushändelser (rörelse, position och klick)
 • Tangentbordsinmatningar

Loggdata
Följande data tas automatiskt fram vår server när Hotjar används

 • Refererande domän
 • Besökta sidor
 • Geografisk placering (endast landet)
 • Prioriterat språk för att visa vår webbplats
 • Datum och tid när denna webbplats besöktes

Klicka här för att utesluta spårning

 1. Dataskyddsbestämmelser för användning av YouTube

Personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en Internet-videoportal som gör det möjligt för video-utgivare att kostnadsfritt lägga upp videoklipp och för andra användare att kostnadsfritt titta på, bedöma och kommentera dessa. YouTube tillåter publikation av alla typer av videofilmer, varför såväl kompletta film- och TV-sändningar, men även musikvideos, trailers eller filmer som användarna själv har skapat kan ses av användare via Internetportalen.

Företaget som driver YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Genom att öppna någon av sidorna på denna webbplats, som drivs av personuppgiftsansvarig och där en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats uppmanas webbläsaren på den registrerades informationstekniska system av den aktuella YouTube-komponenten att ladda ner tillhörande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/intl/sv/about/. Med hjälp av denna tekniska procedur får YouTube och Google information om vilka konkreta undersidor den registrerade besöker på vår webbplats.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på YouTube, identifierar YouTube vilka sidor på vår webbplats som den registrerade har besökt när en sida som innehåller en YouTube-video besöks. Informationen samlas in av YouTube och Google och tilldelas den registrerades YouTube-konto.

YouTube och Google får då via YouTube-komponenten alltid information om att den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt som vår webbplats öppnas. Detta sker oberoende av om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte önskar att denna information överförs till YouTube och Google kan denna överföring förhindras genom att han eller hon loggar ut från sitt YouTube-konto innan vår webbsida öppnas.

YouTubes publicerade dataskyddsbestämmelser finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy ger information om YouTubes och Googles insamling, behandling och användning av personuppgifter.

 1. Rättsliga grunder för behandlingen

GDPR artikel 6.1 a används som rättslig grund för behandlingen där den registrerade har lämnat sitt samtycke för specifika ändamål. Om behandlingen av personuppgifter krävs för att uppfylla ett avtal, där avtalsparten är den registrerade, vilket till exempel är fallet vid bearbetningsförfarande som krävs vid leverans av varor eller för att utföra liknande tjänster eller mottjänster, så grundar sig behandlingen på GDPR artikel 6.1 b. Detsamma gäller för sådan behandling som krävs för att utföra avtalade åtgärder, till exempel vid frågor om våra produkter eller tjänster. Om en rättslig förpliktelse åvilar vårt företag som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att uppfylla skattemässiga skyldigheter så baseras vår behandling på GDPR artikel 6.1 c. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller en annan fysisk person. Det är till exempel fallet om en besökare på vårt företag skadas och därför måste lämna sitt namn, sin ålder, sina sjukförsäkringsuppgifter eller annan grundläggande information till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Då grundar sig behandlingen på GDPR artikel 6.1 d. Slutligen kan behandlingen baseras på GDPR Artikel 6.1 f. På dessa rättsliga grunder baserar vi bearbetningsförfaranden som inte omfattas av någon av de tidigare nämnda rättsliga grunderna, när behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt företags eller tredje parts berättigade intressen om den inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre. Sådan behandling är därför särskilt tillåtet om det har nämnts särskilt av de europeiska lagstiftarna. Den representerar därmed uppfattningen att ett berättigat intresse kan godkännas om den registrerade är en kund till den personuppgiftsansvarige (skäl 47 sats 2 GDPR).

 1. Berättigade intressen vid behandlingen som utförs av personuppgiftsansvarig eller tredje part

Baseras behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 f i GDPR är vårt berättigade intresse att utföra vår affärsverksamhet till förmån för alla våra medarbetares och våra andelsägares välbefinnande.

 1. Tid som personuppgifterna sparas

Kriteriet för hur länge personuppgifter sparas är den aktuellt lagstadgade förvaringstiden. När förvaringstiden har passerat raderas data som rutin om de inte längre krävs för att uppfylla eller utföra ett avtal. En rutinmässig radering sker var 12:e månad.

 1. Lagstadgade eller avtalsmässiga föreskrifter för att tillhandahålla personuppgifter; nödvändighet för undertecknande av avtalet; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder om inte uppgifterna tillhandahålls

Vi informerar er om att tillhandahållande av personuppgifter delvis kan vara baserad på lagstadgade bestämmelser (t.ex. skattebestämmelser) eller avtalsbestämmelser (t.ex. uppgifter om avtalspartner). Ibland kan det vid en upphandling vara nödvändigt att en registrerad tillhandahåller personuppgifter till oss, som framöver måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att tillhandahålla personuppgifter om vårt företag sluter ett avtal med honom/henne. Om personuppgifterna inte tillhandahålls leder det till att avtalet med den registrerade inte kan slutas. För att den registrerade ska kunna tillhandahålla personuppgifter måste den registrerade kontakta en av våra medarbetare. Vår medarbetare informerar den registrerade separat om tillhandahållandet av personuppgifterna grundas på lagstadgade bestämmelser eller avtalsbestämmelser eller om de krävs för att sluta avtalet, om det finns någon skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka följder det har om inte personuppgifterna tillhandahålls.

 1. Föreligger en automatiserad beslutsprocess

Som ansvarsmedvetet företag frånsäger vi oss automatisk beslutsprocess eller profilering.

Min kundvagn